27/01/2009

WWF.be

 Earth hour

Le 28 mars 2009,

le WWF veut éteindre toutes les lumières pendant une heure
Le samedi 28 mars 2009, de 20h30 à 21h30, les pouvoirs publics, les villes, les entreprises et les citoyens éteindront les lumières pendant une heure. Avec Earth Hour, le WWF veut créer une plateforme d’action contre le changement climatique. Le WWF-Belgique participe cette année pour la première fois à cette action.

Mettez d’abord la musique du blog sur pause (II) puis cliquez sur FR pour voir la vidéo.

FR

 

Op 28 maart 2009 dooft WWF één uur lang alle lichten
Op zaterdag 28 maart 2009 zullen tal van overheden, steden, bedrijven en burgers van 20u30 tot 21u30 alle lichten doven. Met Earth Hour wil WWF heel de wereld bereiken en een platform creëren om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. WWF-België doet dit jaar voor de eerste keer mee.

Zet eerst het muziek van de blog op pauze (II) klik dan op NED om de video te zien.

NED

 

22:58 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

24/10/2008

Carrefour - Kruispunt

Quand deux camions de pompiers traversent un carrefour en même temps.

Cliquez sur l’image pour voir.

 Camion Pompier Anim 07

Wanner twee brandweerwagens ter gelijk een kruispunt overstekken.

Klik op het beeld om te zien.

15:51 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

07/03/2008

My brother Dube

 
 Voici un petit montage vidéo que j’ai réalisé et que je dédie à mon ami Dube. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est un gars exceptionnel, très particulier, sa spécialité, il la tire de sa bouche pour na pas dire autre chose, car celui qui arrivera à placer un mot quand il est présent n’est pas encore né. Dans quelques mois, il prendra sa retraite, mais il nous quittera et déménagera vers la France, à plus de 1000 Kms, on se verra beaucoup moins, c’est sur. Ayant fait beaucoup de choses ensemble, il m’a aussi beaucoup aider à la maison, il me manquera, mais je sais que je ne serai pas le seul à le regretter. Il sera loin de mes yeux, mais restera toujours dans mon cœur. Ceux qui le connaissent, le reconnaîtront dans ce film, à mes yeux c’est lui… Les autres visiteurs comprendront je crois.
Cliquez ici sur http://media.putfile.com/Le-depart-du-Dube, une fois sur le site, si vous voulez le visionner plein écran, un clic sur le bouton à droite Full.
 
Ziehier, een kleine videomontage die ik gerealiseerd heb en dat ik aan mijn vriend Dube wijd. Voor degenen die hem niet kennen, het is een uitzonderlijke gast, zeer bijzonder, zijn specialiteit, hij trekt het uit zijn mond, om niets anders te zeggen, want degene die erin zal slagen een woord te plaatsen wanneer hij aanwezig is, is nog niet geboren.Binnen enkele maanden zal hij zijn pensioen nemen, maar hij zal ons verlaten en zal naar Frankrijk verhuizen, meer dan 1000 Kms ver, men zal zich veel minder zien, das zeker. We hebben tesamen vele dingen gedaan, thuis heeft hem ook veel geholpen, ik zal hem missen, maar ik weet dat ik niet de enige zal zijn die hem zal betreuren. Hij zal ver van mijn ogen zijn, maar zal altijd in mijn hart blijven. Degene die hem kennen, zullen hem in de film herkennen, in mijn ogen is hij het.De andere bezoekers zullen het begrijpen denk ik.
Klik op http://media.putfile.com/Le-depart-du-Dube, zodra op de site, als je het in groot scherm wil zien, druk op de rechtse knop Full.

21:39 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

01/03/2008

Film Humour - Humor

De pompier van Brussel Zuid - Le pompier de Bruxelles Sud

12:34 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (7) |  Facebook |

24/01/2008

Film

Voici un film de 1 heure 24 minutes. Il s’agit du violent incendie qui a eu lieu le 6 avril 1993 chez Biochim, un site de produits chimiques situé à Vilvorde Machelen, à l’arrière des usines Renault. A l’époque j’avais recopié ses images sur VHS pour les membres du personnel, je les ai retrouvées dans mes archives et veux vous en faire profiter, elles sont à présent sur DVD et sur Google Vidéo, vous y verrez les images de l’incendie et celles du lendemain.
Ziehier een film van 1 uur 24 minuten. Het gaat om de hevige brand die op 6 april 1993 bij Biochim heeft plaatsgevonden, een site met chemische producten gelegen in Vilvoorde Machelen , aan de achterkant van de fabriek Renault. Toentertijd had ik die beelden op VHS gekopieerd voor de personeelsleden, ik heb ze in mijn archieven teruggevonden en wil u ervan laten profiteren, ze zijn nu op DVD en op Google Video, u zult er de beelden van de brand en deze van de volgende dag zien.

Biochimblog 1 Biochimblog 2 Biochimblog 3

Aux environs de midi, le 6 avril 1993, faisant partie de la cellule vidéo du service, nous nous apprêtions Albert et moi à partir en reportage, quand nous entendons dans le baffle disposé dans notre studio, une annonce pour un départ en renfort (mousse) à Vilvorde. Notre camionnette ayant été chargé la veille, Albert propose de faire un petit détour par là, nous avons donc suivit le convoi, Albert avait la caméra en main et moi je conduisais. Finalement, nous y sommes restés toute l’après midi et une partie de la soirée, il y avait de quoi filmer chacun son tour, c’était un de nos plus beaux reportages incendie. Explosions en série de citernes et de fûts de 200 litres qui partaient en l’air comme des fusées, des images impressionnantes. Le trafic sur le pont de Vilvorde (ring) ainsi que sur la voie ferrée avait été arrêté, les pompiers de l’usine Renault toute proche arrosaient par sécurité la façade arrière du bâtiment tellement le rayonnement était fort. Nous avons assistés à l’impuissance des services de secours par manque d’eau et de pression, nous les avons vu, obligés de battre en retraite pour leur sécurité, ils ont pris d’énormes risques pour tenter d’être maître de la catasstrophe, mais l’ennemi était trop fort et disposait de tout le nécessaire pour son appétit vorace, il a dévoré pratiquement tout le site. Heureusement, on dénombra que 2 blessés légers. Vous y reconnaîtrez des anciens collègues, pensionnés ou décédés et d’autres qui sont encore en service, ce film leurs rend un hommage bien mérité.
Uitleg
Ik maakte deel van de videocel van de dienst Omstreeks twaalf uur op 6 april 1993, maakten wij ons klaar, Albert en ik om in reportage te vertrekken, wanneer wij een aankondiging in de geluidsbox van onze studio horen, voor een vertrek in versterking (schuim) naar Vilvoorde. Gezien dat onze wagen de vorige dag werd geladen met ons gerief, stelt Albert voor om daarbij een kleine omweg te doen, wij hebben dus het konvooi gevolgd, Albert had de camera in handen en ik was aan het stuur. Tenslotte zijn wij er de hele namiddag gebleven en een deel van de avond, daar was veel te filmen en ieder zijn beurt, het was een van onze mooiste brandreportage’s. Explosies in reeks van tanken en vaten van 200 liter die in de lucht zoals raketten vertrokken, indrukwekkende beelden. Het gerij op de brug van Vilvoorde (ring) was evenals op de spoorweg gestopt, de brandweerlieden van de nabije fabriek Renault spuiten per veiligheid water op de achtergevel van het gebouw zo de straling erg was. Wij zijn getuige geweest van de onmacht van de hulpdiensten bij gebrek aan water en druk, wij hebben ze gezien, verplicht hun terug te trekken voor hun veiligheid, zij hebben enorme risico's genomen om meester proberen te zijn van de ramp, maar de vijand was te sterk en beschikte over alle noodzakelijk voor zijn vraatzuchtige eetlust, hij heeft praktisch de hele plaats binnen geslikt. Gelukkig telde men slechts 2 lichtgewonden. U zult er vroegere collega's, gepensioneerden of overleden erkennen en anderen die nog in dienst zijn, deze film is een goed verdiende hulde voor hen.
Quelques moments forts - Enkele sterke momenten.
A +/- 06.30 min explosion d’une citerne à l’arrière, Christian Dubois (avec sa voix particulière) et moi même venions de crier à un pompier de Vilvorde qu’il devait se retirer avec la nacelle de son échelle qu’il avait disposée juste au dessus des citernes, je pense qu’il nous doit une fière chandelle.
Om +/- 06.30 min explosie van een tank aan de achterkant, Christian Dubois (met zijn bijzondere stem) en ik zelfs kwamen juist te schreeuwen aan een brandweerman van Vilvorde dat hij zich met zijn laddermand moest terugtrekken die hij net boven de tanken had beschikt, ik geloof dat hij ons een trotse kaars moet.
A +/- 08.40 min explosion d’une autre citerne horizontale à l’arrière
Om + 08.40 min explosie van een andere horizontale tank aan de achterkant
A +/- 14.15 min une citerne lâche sa pression dans un sifflement épouvantable, faisant s’encourir les secours, sauf nous qui continuons à filmer, heureusement elle n’explose pas.
Om + 14.15 min laat een tank zijn druk in een verschrikkelijk gefluit, die de hulpdiensten deed weglopen, behalve wij die voort filmden, gelukkig is hij niet ontploft.
Je vous laisse découvrir le reste, cliquez sur l’image.
Ik laat u de rest ontdekken, klik op het beeld.
 
 Biochim 0film1

00:59 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (7) |  Facebook |

04/11/2007

Video

 
Hommage d’un artiste, cliquez sur l’image.
Artiste
Hulde van een artiest, klik op het beeld.  
 

19:38 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

27/09/2007

Chimpanzé et chien - Chimpansee en hond.

 

Le jeu Télé Asiatique des compagnons poilus, chimpanzé et chien.

De Aziatische TV spel van de harige vrienden, chimpansee en hond.

Coupez le son du blog. 

Stop ge klank van de blog. 

Jeu télé

15:49 Écrit par Le Poilu dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |