12/06/2008

Super Lotto

 

N’ oubliez pas de jouer au super Lotto demain vendredi 13, il y a 5.000.000 € à gagner. Eh…, si je vous ai rappelé cet oubli et que vous gagnez grâce à moi, pensez à mon pourcentage… Au fait le Mythe de ce fameux jour, vous le connaissez ? Non…, alors cliquez sur l’image pour vous rendre sur un site intéressant.

Vergeet niet om aan de super Lotto te spelen morgen vrijdag 13, er is 5.000.000 € te winnen. Eh…, als ik u deze vergetelheid heb herhaald en dat u dank zij mij wint, denkt aan mijn percentage… De Mythe van deze beroemde dag, kent u het ? Nee…, dan klik op het beeld om u op een interessante site te geven, maar het is wel in’t frans.

 Superlotto

18:14 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

11/06/2008

Photos journal anciens - Foto's ancien's krant

 

Les photos du journal spécial 60 ans de T’Oud Pompierke sont enfin sur le blog des anciens, la préparation des légendes de chacune d’entre elles m’a pris du temps, + une panne de PC, raisons pour lesquelles mon blog « Le Poilu » tourne au ralenti. Demain, je m’occuperai de la suite de mes photos et cliparts. Cliquez sur l’image. A+ Charly

De foto's van de speciale 60 jaar krant van T’Oud Pompierke zijn tenslotte op de blog van de ancien’s, de voorbereiding van de legende van elk onder hen heeft me tijd in beslag genomen, + een pech met mijn PC, redenen richt aan het stationair draaiend van mijn blog „Le Poilu“. Morgen, zal ik me bezighouden met het vervolg van mijn foto's en cliparts. Klikt op het beeld. Tot kijk Charly

 60 ans jaar

21:43 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/06/2008

Mariage/Trouw Aurélie (De Cooman) & Sys

 

Aurélie, la fille de notre regretté Jean De Cooman, se marie ce 21 juin à 10h30 en l'Abbaye de Dieleghem à Jette et à 11h30 à l'église de Berchem Ste Agathe située rue de l'église. Je leurs souhaite le meilleur et beaucoup de bonheur pour le futur. Vous pouvez faire de même en leurs laissant ici un petit commentaire. Ou que tu sois Jean, je suis certain que cet heureux événement va te combler de joie.

 AurélieSyscadre2b2

Aurélie, de dochter van onze betreurt Jean De Cooman, trouwt deze 21 juni om 10:30 in de Abdij van Dieleghem in Jette en om 11:30 in de kerk van St Agatha Berchem gelegen Kerkstraat. Ik wens hen het best en veel geluk voor de toekomst. U kunt hetzelfde doen door hun een klein commentaar hier te laten. Gelijk waar je zijt Jean, ben ik zeker dat deze gelukkige gebeurtenis je van vreugde zal vullen.

 

01:13 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

28/05/2008

Info blogs

 

Une petite info pour vous signaler que le Dizze est revenu sur son blog et que Flo en a crée un aussi, nommé STTELLA. Cliquez sur les images et allez leurs souhaiter un bon retour et un bon début.. Demain ou vendredi, je poste la suite de mes photos et gifs.

 

Een kleine info om u erop te wijzen dat Dizze op zijn blog teruggekomen is en dat Flo een nieuwe gecreëerd heeft, STTELLA genoemd. Klik op de beelden en gaat hen een goede terugkeer en een goed begin wensen. Morgen of vrijdag, stel ik het vervolg van mijn foto's en gifs op.

 Dizze

Sttella

23:30 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

25/05/2008

Crash d’un avion à Zaventem - Vliegtuigcrash op Zaventem

 

Un avion cargo s'est brisé en deux au décollage sur la piste 02-20 de l'aéroport de Bruxelles National. Le crash a eu lieu ce dimanche vers 13h30. L'appareil, un Boeing 747 de la compagnie américaine Kalitta Air, est sorti de la piste au décollage. Selon Jan Van der Cruysse, porte-parole de Brussels Airport, aucune victime n'est à déplorer. Un petit miracle que l'avion s'est arrêté à quelques centaines de mètres seulement de maisons de la commune de Zaventem. Cinq membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil. L'un d'eux est en état de choc. L'avion devait vraisemblablement s'envoler pour Bahreïn. Info RTL

Cliquez sur l’image pour voir le film, puis sur la photo sur le site – Klik op het beeld om de film te zien, dan op de photo op de site.
 

Avion 747

Op de luchthaven van Zaventem is alle gevaar geweken na de crash van een vrachtvliegtuig zaterdagmiddag. De Boeing 747 van de Amerikaanse maatschappij Kalitta Air schoof van de startbaan en brak in 2. De 5 Amerikaanse bemanningsleden zijn in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het provinciaal rampenplan werd afgekondigd. De brandweer van Brussel, Zaventem en Vilvoorde zijn wel nog ter plaatse.

Het vliegtuig kwam vlak bij de spoorweg tot stilstand. Het treinverkeer is verstoord, zegt Frederic Petit van Infrabel. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De piloot zegt dat hij een vreemd geluid hoorde en daarom het vliegtuig terug aan de grond wilde zetten. De Boeing zou naar Bahrein vliegen en had vooral post en batterijen aan boord. Info VTM

18:53 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Info

 

 Logo2008contour

Le/de blog T’Oud Pompierke – L’Ancien Sapeur

En avril 2006, j’avais crée le blog pour les anciens, mais les postes étaient ces derniers temps très rares, par manque d’un administrateur. Le site affichait que de mauvaises nouvelles, celles ou nous annoncions le décès de nos collègues pensionnés. Ils apparaîtront encore, car c’est malheureusement le cours normal de la vie quand on avance dans l’âge. Suite à une réunion du comité et de son président, avec leur accord, ils m’ont demandé si je voulais m’en occuper, ce sera donc moi l’administrateur ou si vous préférez le Web master, je fais partie dorénavant de ce comité. Les annonces et autres sujets qui paraissent tous les trimestres dans le journal T’Oud Pompierke, du moins celles qui seront importantes ou urgentes tel les inscriptions aux voyages ou autres activités, s’afficheront dorénavant sur leurs blog. De cette manière, les nouvelles seront partagées à tous et non seulement aux membres. Je m’adresse encore une fois aux jeunes pompiers et aux anciens encore actifs, vous êtes les bienvenus et pouvez participer à toutes les activités organisés par les anciens, ne vous attendez bien sur pas à des styles : escalade des Alpes, rafting ou tout autre sport extrême, comprenez que la majorité ne pourraient plus suivre. Mais ils pourraient venir vous soutenir, par exemple, lors d’un match de volley, de football ou tout autre activité organisée par vous. Dans ce cas, vous pouvez me prévenir par émail, je ferais la commission aux pensionnés dont je fais partie depuis mars 2006. Ce qui permettrait aux vieux firemans de ne pas se sentir oubliés, ce qui est le cas pour beaucoup d’entre eux et ils ne le méritent pas. Je suis certain que de retrouver ceux avec qui vous avez encore travaillé ou de simplement de faire connaissance serait formidable, mettant ainsi un terme à cette forme de séparatisme qui est déjà d’actualité dans notre pays sous un autre domaine, ne formons nous pas une grande famille ? Je ferai un lien de chaque poste ou annonce sur leur blog via le mien, ne vous attendez pas non plus à des nouvelles toutes les semaines, mais je compte sur vous pour ne pas les oublier, merci d’avance. J’y ai posté les liens vers les photos des festivités des 60 ans de l’Amicale, cliquez sur l’image pour aller voir, vous y reconnaîtrez sûrement des têtes. Encore un petit mot, je ne fais que relancer l’idée et le rêve d’ Eugène Beyaert, adjudant pensionné et membre du comité, rassembler les actifs et les pensionnés pour se retrouver, se soutenir et ne former qu’une grande famille digne de ce nom.

 

In april 2006, had ik de blog gecreëerd voor de ancien’s, maar de posten waren deze laatste tijd stil, bij gebrek aan een beheerder. De posten gaven alleen maar slecht nieuws, het overlijden van onze gepensioneerde collega's. Zij zullen nog blijken, want het is helaas de normale koers van het leven wanneer men in de leeftijd vooruitgaat. Als gevolg van een vergadering van het comité en zijn voorzitter, hebben zij me gevraagd of ik me wilde erover bezetten, dus zal ik nu de beheerder zijn of de Web master als u het zo verkiest, ik maak voortaan deel uit van dit comité. De aankondigingen en andere onderwerpen die alle kwartalen in de krant T’Oud Pompierke verschijnen, tenminste deze die belangrijk of dringend zijn zoals de inschrijvingen aan reizen of andere activiteiten, zal ik voortaan op hun blog aangeven. Op deze wijze, zal het nieuws aan iedereen en niet alleen maar aan de leden gedeeld worden. Ik richt me nog eens tot de jonge en oude brandweerlieden nog actief, u bent de welkom en kunt aan alle activiteiten deelnemen, georganiseerd door de ancien’s, verwacht u natuurlijk niet aan het zoals klimmen van de Alpen, rafting of om het even welke andere uiterste sport, begrijpt dat de meerderheid niet meer zouden kunnen volgen. Maar zij zouden u kunnen komen ondersteunen, bijvoorbeeld, bij een match van volley, van voetbal of om het even welke andere activiteit die door u georganiseerd wordt. In dit geval kunt u me waarschuwen per email, ik zou het bericht aan de gepensioneerden doen van wie ik deel sinds maart 2006 uitmaak. Wat oude fireman’s het mogelijk zou maken om zich niet vergeten te voelen, hetgeen het geval is voor veel tussen hen, zij verdienen dit niet. Ik ben zeker dat degenen terug te vinden met wie jullie gewerkt hebben of van eenvoudigweg kennis te maken geweldig zou zijn, en ook een einde aan deze vorm van separatisme zo maken, wat al van actualiteit is in ons land onder een ander gebied, leiden wij niet tot een grote familie? Ik zal een link van elke post of aankondiging op hun blog via de mijne zetten, wacht u evenmin niet aan alle weken nieuws, maar ik reken op u om ze niet te vergeten, tevoren bedankt. Ik heb er nu de linken naar de foto's van de festiviteiten van het 60 jaar verjaardag van de Vriendenkring gezet, klik op het beeld om te gaan zien, u zult er zeker mensen erkennen. Nog een klein woord, ik breng slechts het idee en de droom van Eugène Beyaert gepensioneerde adjudant en lid van het comité weer op gang, , de actieve en de gepensioneerden bijeenbrengen om zich weer te vinden, zich ondersteunen en slechts een grote familie vormen die deze naam waard is.

Charly (Le Poilu)

14:29 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/05/2008

Marché médiéval d'Etterbeek - Middeleeuwse markt van Etterbeek

Message de Pascal

Chers amis et ou collègues, dans le cadre de l'URPPB, nous serons au marché médiéval d'Etterbeek ce 10 et 11 mai 2008 (devant le musée de la gendarmerie) venez nombreux nous rendre une petite visite et déguster un bon verre ! Nombreuses activités pour les enfants.

 

90493_4

Beste vrienden en/of collega's, in het kader van de KUBB, zullen wij aanwezig zijn op de middeleeuwse markt van Etterbeek op 10 en 11 mei (voor het rijkswacht museum) Kom ons een bezoek brengen en een glaasje drinken ! Vele activiteiten voor de kinderen.

Pascal Stradiot

 

Vu sur QUEFAIRE.BE

 

logo_quefaire

 

90493_190493_2

 

XVIème Marché Médiéval d'Etterbeek. Marché artisanal et gastronomique basé sur le Moyen-Age. Tout au long du week-end : Animation médiévale : compagnie les Fusstbusse, jeux anciens en bois, différents géant, Cornebidouille, la milice bourgeoise de Lessines, les sorcières d'Ellezelles ainsi que beaucoup d'exposants venus de France, Allemagne, République Tchèque, Pologne, ... Parade médiévale le samedi 10 mai à 11 heures

'XVIème Marché Médiéval d'Etterbeek'

Lieu: Avenue Du Deuxième Régiment De Lanciers

Adresse:Avenue de la force aérienne, 1040 Etterbeek

18:03 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |