21/12/2008

Mes Meilleurs Voeux - Mijn Beste Wensen

Vous devez être étonné de ne plus rien voir apparaître sur le blog pour l’instant. La cause est qu’il y a eu un malade de longue durée dans ma petite famille et que je devais m’occuper des soins et de tout le reste, me laissant ainsi peu de temps pour venir sur le PC. Je n’ai publié que ce qui était urgent, merci pour votre compréhension. En espérant démarrer une nouvelle année dans la joie et le bonheur, je vous souhaites de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2009.

A bientôt, Charly

 

 Voeux 2009

 

U moet verbaasd zijn van momenteel niets meer op de blog te zien komen. De oorzaak is dat er een zieke van lange duur in mijn kleine familie was en dat ik me met de zorgen en heel de rest moest bezighouden, dit gaf me dus weinig tijd om op de PC te komen. Ik heb slechts wat dringend was gepubliceerd, bedankt voor uw begrip. In de hoop een nieuw jaar te starten in de vreugde en het geluk, wens ik u Prettige Feesten en een Goed en Gelukkig Nieuwjaar 2009.

Tot weldra, Charly

16:07 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (7) |  Facebook |

27/10/2008

Info: Patrick et Bruno sont arrivés

 

 Bruno Pat

BRAVO, ils sont arrivés, les résultats sont sur leurs blog http://marathonpourunecause.skynetblogs.be

ou sur

Patrick http://www.grandraid-reunion.com/scratch.jsp?dossard=580

Bruno http://www.grandraid-reunion.com/scratch.jsp?dossard=588

 

16:22 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

21/09/2008

Le blog redémarre – De blog herstart

Le blog redémarre après toutes les mauvaises nouvelles de ces derniers jours et après plusieurs messages de soutien me demandant de redémarrer, j’en remercie d’ailleurs les auteurs qui se reconnaîtront. Donc, le temps de retrouver mes postes dans mes archives, ils seront afficher petit à petit dans le courant de la semaine. En voici un premier, voir poste suivant.

 1

De blog herstart na al dat slecht nieuws van deze laatste dagen en de verschillende steun berichten die me vragen om te herstarten, ik bedank trouwens de auteur’s ervan die zich zullen erkennen. De tijd om mijn posten in mijn archieven terug te vinden, zullen zij beetje bij beetje in de loop van de week aangegeven zijn. Hier is al ene, zie volgende post

 

17:44 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

07/09/2008

L'hommage à nos 2 hommes - De hulde aan ons 2 mannen

Alain Patrick 1

Il y avait beaucoup de monde pour rendre un dernier hommage à nos deux frères disparus. Un grand nombre de délégations, représentant les différents services incendie du pays étaient venus avec leurs drapeaux, même de l’étranger comme la France et la Hollande. Les représentants de la police et beaucoup de civils ont également fait le déplacement. Nous avons même rencontré une délégation de 3 hommes de la force navale, ils nous ont dit que l’un de nos défunts y avait fait son service. Les couronnes et beaucoup de bouquets de fleurs venaient de tous les coins du pays. La Basilique de Koekelberg était remplie, particulièrement de pompiers en tenue de service (SIAMU) et tenue de sortie. Durant une heure trente, les émotions s’affichaient sur tous les visages, le petit mot (dans les deux langues) des enfants de Patrick a permis à nos larmes de relâcher nos cœurs, qui selon les dires, doivent être bien accrochés pour nous permettre d’exercer notre métier. Lorsque le fiston de Patrick, ce petit bout de quelques années, a terminer son texte par « Papa, je t’aime, papa, je t’aimerai pour toujours » notre douleur fut encore plus intense, car nous savons que ce vide causé par la perte de leur père, sera pénible pour ces enfants. Mais qu’ils sachent, que les collègues et amis proches de nos défunts seront là pour les soutenir. Quand au mot de notre Colonel, il y confirma que nos deux héros n’ont pas donnés leur vie pour rien, car nous pourrons en tirer des leçons, de manière a sécurisés en mieux nos missions. Je me dis que grâce à leur sacrifice, nous pourrons un jour supprimer le mot « Périr » de notre devise, retenons donc, que Patrick n’aura pas été instructeur en vain et que Alain l’aura soutenu jusqu’au dernier instant. Nous ne les oublierons jamais.

 

Er was veel volk om een laatste hulde te brengen aan onze twee verdwenen broers. Een groot aantal delegaties, die de verschillende brandweerdiensten van het land vertegenwoordigen, zij waren er met hun vlaggen, zelfs van het buitenland zoals Frankrijk en Nederland. De vertegenwoordigers van de politie en vele burgers hebben eveneens de verplaatsing gedaan. Wij hebben zelfs een delegatie van 3 mannen van de zeemacht ontmoet, zij hebben ons gezegd dat een van onze overledenen er zijn dienst had gedaan. De kronen en vele trossen van bloemen kwamen van alle hoeken van het land. De Basiliek van Koekelberg werd, in het bijzonder van brandweerlieden in dienstkleding (SIAMU) en uitgang’s tenue gevuld. Tijdens een uur dertig, gaven de ontroeringen zich aan op alle gezichten, het kleine woord (in beide talen) van de kinderen van Patrick heeft de tranen toegelaten om onze harten vrij te laten, die volgens de verklaringen, goed vast moeten zijn om ons toe te laten ons beroep uit te oefenen. Wanneer het zoontje van Patrick, dat klein mannetje van enkele jaren oud, zijn tekst beëindigde met „Papa, ik houw van je, papa, ik zal altijd van je houden“ was onze pijn nog heviger, want wij weten dat deze leegte die door het verlies van hun vader werd veroorzaakt, moeilijk voor deze kinderen zal zijn. Maar dat zij weten, dat de nabij collega's en vrienden van onze overledenen daar zullen zijn om ze te ondersteunen. Tijdens het word van onze Kolonel, bevestigde hij dat onze twee helden hun leven niet voor niets gegeven hebben, want wij zullen er lessen van kunnen onthouden, om teneinde beter veiliggesteld te zijn in onze taken. Ik zeg me dat dank zij hun offer, wij een dag het woord „Sterven” van onze zinspreuk zullen kunnen afschaffen, laat ons dus onthouden, dat Patrick geen instructeur zal geweest zijn voor niets en dat Alain hem tot het laatste moment zal ondersteund hebben. Wij zullen ze nooit vergeten.

Je profite de ce poste, pour remercier tous mes visiteurs, pour vos messages de soutien, que j’ai imprimés et ajoutés dans les 2 enveloppes contenant mes condoléances pour les familles, leurs permettant ainsi en plus de ces adieux de savoir que le pays entier et même au-delà est avec eux dans la douleur.

 

Ik profiteer van deze post, om al mijn bezoekers te bedanken, voor uw steun berichten, die ik gedrukt heb en in de 2 enveloppen met mijn rouwbeklag voor de families toegevoegd, zodat ze weten dat bij dit vaarwel, het gehele land en zelfs verder, met hen in de pijn is.

Par respect à nos défunts et leurs proches, je n’ai fait aucune photo durant la cérémonie, en voici quelques unes faites à la fin.

 

Door naleving aan onze overledenen en hun verwanten, heb ik geen enkele foto gemaakt tijdens de plechtigheid, ziehier enkelen aan het eind gedaan.

Alain Patrick 2

Alain Patrick 3

Alain Patrick 4

Alain Patrick 5

Alain Patrick 6

Alain Patrick 7

10:20 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

03/07/2008

Question - Vraag

Question d’un visiteur qui a récupéré 3 lances comme celle représentée sur la photo, il aimerait bien savoir à quoi elle sert ou à servit ? Quelqu’un peut il l’aider ? Merci

 
Vraag van een bezoeker die 3 lansen heeft gevonden zoals die op de foto vertegenwoordigd, hij zou graag willen weten waartoe zij dient of diende? Kan iemand hem helpen? Bedankt
IMGP0888

23:38 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Snoopy

Un peu de nouvelles de Snoopy, mon compagnon poilu, du moins pour ceux qui le connaissent. Avec les travaux du à cette fuite dans ma cave, le pauvre avait perdu ses repères dans la maison. Maintenant que tout est remis en place, à nouveau il se la coule douce dans son petit divan, c’est chouette d’être la bebête d’un pompier pensionné. Photo 2, lors d’une promenade dans les bois, il a rencontré deux Shit su comme lui, mais honte à son maître (moi) car ils étaient plus poilu que lui et que moi d’ailleurs. Aussi, quand je les ai aperçu, j’ai de suite pensé à ce dicton « Ca n’a ni queue ni tête » jusqu’au moment ou j’ai vu 4 yeux noir qui me regardaient.

 
Een  beetje nieuws van Snoopy, mijn behaarde metgezel, tenminste voor degenen die hem kennen. Met de werkzaamheden te maken met de lek in mijn kelder, had hij zijn merken in het huis verloren. Nu dat alles terug op zijn plaats is, opnieuw ligt hij het zich zacht in zijn kleine zetel, het is tof van het bebeestje te zijn van een gepensioneerde brandweerman. Foto 2, bij een wandeling in het bos, heeft hij twee Shit su zoals hem ontmoet, maar schaamte aan zijn meester (ik) want zij waren meer behaard dan hem en trouwens, dan ik. Ook wanneer ik ze gemerkt heb, dacht ik aan „het heeft noch staart noch kop “ tot het moment dat 4 zwart ogen me bekeken.
Snoopy1P1260265

23:36 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

13/06/2008

Un travail d'artiste - Werk van een artiest

 
Moi qui aimait dessiner avant de posséder mon PC, je veux vous montrer cette belle réalisation. Voici le décor Walt Disney de la chambre de la petite fille de Pierre Forton, tout est réalisé à la main. La personne qui à fait ce travail exceptionnel, est prête a le faire pour vous si vous êtes intéressé, vous êtes maître du sujet. Moi, j’imagine déjà pour mon bureau entouré de murs de flammes, avec par ci par la des pompiers avec des lances d’incendie, histoire pour un pensionné de rester dans l’action. Pour tout renseignements contacter Pierre par mail. pierre.forton@chello.be
Ik die graag tekende alvorens mijn PC te bezitten, wil ik u deze mooie realisatie tonen.Ziehier, de Walt Disney versiering van de kamer van het klein dochtertje van Pierre Forton, alles is met de hand getekend. De persoon die dit uitzonderlijke werk gerealiseerd heeft, is klaar om het voor u te doen als het u interesseert, je bent meester van het onderwerp. Ik bedenk al voor mijn bureau een omgeving van muren in vlammen, met hier en daar brandweerlieden met brandlansen, voor een gepensioneerde om in de actie te blijven Voor alle inlichtingen, neemt contact per mail met Pierre. pierre.forton@chello.be
prestatieblad 006prestatieblad 007prestatieblad 008
prestatieblad 009prestatieblad 010prestatieblad 011
prestatieblad 012prestatieblad 013prestatieblad 014

09:41 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |