30/06/2009

Old man adventure

Encore une de mes aventures de pensionné. Cela c’est passé hier chez mon voisin, il avait décidé de faire abattre un très grand sapin qui lui masquait trop la lumière dans sa maison. Un bûcheron est donc venu procéder à la besogne et commence d’abord à couper  les branches tout le long des deux troncs (photo 1)P6290582. Soudain, son aide crie d’arrêter sa scie à chaîne, car il y a deux jeunes oiseaux dans les branches tombées au sol. Ni mon voisin, ni moi-même savions qu’il y avait un nid dans l’arbre, il s’agissait de 2 jeunes pigeons. J’étais là pour faire des photos et après avoir demandé aux hommes de fouiller les branches avant de les jeter dans leur grand broyeur, j’ai récupéré les 2 malheureux déménagés de force, mais que faire avec ? Pas question de les remettre dans un arbre de mon jardin, car ils ne sont pas assez haut et les chats errants y ont déjà fait du dégât et des victimes auparavant. Je téléphone à mon vétérinaire pour savoir si lui peut les prendre, négatif me dit il, il faut les porter dans un refuge pour oiseaux. Je cherche donc sur Internet et en découvre 2, un refuge près de Gand et ouf, un autre plus près à La Hulpe le Birds Bay a.s.b.l. Je téléphone donc au refuge (4 et 5) P6290625P6290627ou on me dit que je dois les apporter, car ils ne viennent pas les chercher. Je met mon GPS en charge et me décide à les conduire en fin d’après midi, pour leurs éviter la chaleur dans la voiture, c’est ouvert jusqu’à 20hrs, le dépôt est possible après, mais personne n’y est directement présent pour s’en occuper. Revenons à nos 2 bébés, nous les avions déposés côte à côte dans un nid trouvé un jour sous un arbre de notre jardin. Le refuge nous avait conseillé de leur donner à boire, mais comment faire ? Une petite seringue avec au bout un petit tuyau a fait l’affaire, goutte à goutte, ils ont fini par ouvrir leur bec pour s’abreuver et croyez moi, ils avaient soif (2)P6290616. Vers 18hr00, en passant par le bien connu carrefour LéonardP6290624 (3), je les ai conduit au refuge ou les bénévoles s’en sont occuper immédiatement. J’avais un peu mal au cœur de m’en séparer, ils étaient si mignons. P6290623Et puis, s’ils m’auraient appelé papa, imaginez vous, le Poilu avec des plumes. Je suis rassuré, ils sont dans de bonnes mains, j’ai téléphoné aujourd’hui pour prendre de leurs nouvelles, ils vont très bien, avec en plus la garantie de ses formidables bénévole, qu’ils ont 100% de chance de survie, que nous avons bien fait de ne pas les remettre au jardin. Retraité peut être, mais je ne m’ennuie pas, en plus, le sauvetage fait encore partie de ma nouvelle vie, un chien, un chat, une grenouille et maintenant 2 pigeons. Qui sera le prochain ? Un Yéti bien poilu peut être…

Nog een van mijn gepensioneerde avonturen. Het is gisteren bij mijn buur voorbijgegaan, hij had besloten om een zeer grote den te laten wegnemen die hem te veel licht in zijn huis verbergde. Een houthakker is dus voor het werk gekomen en eerst begon hij de takken te snijden om de beide stammen bloot te maken (foto 1). Plotseling schreeuwt zijn hulpster om zijn kettingzaag stil te leggen, want er zijn twee jonge vogels in de takken die op de grond gevallen zijn. Noch wisten mijn buur, noch ikzelf dat er een nest in de boom was, het ging om 2 jonge duiven. Ik was daar om foto's te maken en na aan de mannen gevraagd te hebben om de takken uit te zoeken alvorens ze die in hun grote maaimachine te werpen, heb ik de 2 ongelukkig verhuisde overgenomen, maar wat doen ermee? Geen spraak om ze te overhandigen in een boom van mijn tuin, want die zijn niet hoog genoeg en de zwerfkatten hebben er al schade en slachtoffers gemaakt. Ik telefoneer aan mijn dierenarts om te weten als hij ze kan nemen, negatief antwoord, men moet ze naar een schuilplaats voor vogels dragen. Ik zoek op Internet en ontdek er 2, een schuilplaats dichtbij Gent en ouf, een ander dichterbij in La Hulpe Birds Bay VZW. Ik telefoneer naar de schuilplaats (4 en 5) waar ze me zeggen dat ik ze zelf moet brengen, want afhalen doen ze niet. Ik zet mijn GPS op en besluit om ze te leiden einde van de namiddag, voor hen de hitte in de auto te vermijden, het is open tot 20hrs, het deponeren is erna nog mogelijk, maar niemand is er direct aanwezig om ze te behandelen. Laat ons aan onze 2 baby’s terug komen, wij hebben ze naast elkaar neergezet in een nest dat we is gevonden hadden onder een boom van onze tuin. De schuilplaats had ons aangeraden om hun drinken te geven, maar hoe? Een kleine spuit met aan het einde een klein buisje was de oplossing, druppel per druppel, zijn ze begonnen hun snavel te openen om te drinken en geloof me, zij hadden dorst (2). Rond 18U00, door via het bekende kruispunt Leonard te gaan(3), heb ik ze tot de schuilplaats geleid waar de vrijwilligers ze onmiddellijk hebben behandeld. Ik had een beetje hartpijn van me ervan te scheiden, zij waren zo knap. En vervolgens, als zij me papa zouden genoemd hebben, denkt is na, Le Poilu met pluimen. Ik ben gerustgesteld, zij zijn in goede handen, ik heb vandaag getelefoneerd om nieuws te nemen, ze gaan zeer goed, met de garantie van die geweldige vrijwilliger’s, dat zij 100% overlevingskans hebben, dat we de goede beslissing genomen hebben. Gepensioneerde ben ik zeker, maar ik verveel me niet, bovendien, reddingen maken nog deel van mijn nieuw leven, een hond, een kat, een kikker en nu die 2 duiven. Wie zal de volgende zijn? Een zeer behaarde Yeti misschien…

23:51 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

11/04/2009

Pâques - Pasen

 Pâques blog

Je vous souhaite à tous et toutes, une bonne fête de Pâques. Je vous conseille aussi de faire attention à ce bout de viande qui s’appelle le foie.

Ik wens u iedereen, een prettig Pasen feest. Ik raad u eveneens aan om aan dit stuk vlees op te letten dat de lever heet.

 

Info : Le blog sera mis à jour dans le courant de la semaine.

 

Info: De blog zal in de loop van de week bijgewerkt worden.

20:34 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

19/03/2009

Email de/van Line

 Giro 00

Voici le mail de remerciements reçu de Line. Je l’ai également transféré aux services incendie concernés.

Ziehier de bedanking mail ontvangen van Line. Ik heb het ook naar de betrokken brandweerdiensten verzonden.

 LignesAnim 20

Bonjour Le Poilu,
Hier j'ai eu besoin des hommes du feu car un court circuit, qui a provoqué un incendie dans la maison voisine, a emporté un morceau de la toiture de la maison dans laquelle je vis avec mon compagnon et mes chiens et chats. Je ne vous raconte pas la trouille que nous avons eue. Les pompiers de Grammont ont été formidable et grâce à eux, beaucoup de dégâts (voire de vie) ont pu être épargnés. J'admirais déjà les pompiers de tout mon coeur mais aujourd'hui je tire mon chapeau bien bas à ces hommes qui sont tellement dévoués pour nous aider, nous le petit peuple.. Ils ont été formidables et ce matin nous leur avons envoyé un petit mail de remerciements. Je voudrais également vous signaler qu'il y a eu de la part de tous nous voisins une entraide formidable, en collaboration avec les pompiers, en 10 minutes les meubles des deux maison étaient sur le trottoir d'en face. Je voudrais tellement faire quelque chose pour les remercier, ainsi que ceux d'Enghien qui se sont joints à eux.
Ce serait vraiment gentil de votre part d'en faire un éloge sur votre blog pour leur dire à quel point mon ami et moi les remercions.
C'était une vraie émotion de voir les pompiers néerlandophones et francophones, comme les voisins former cette chaîne de solidarité pour nous venir en aide. Belle leçon de civisme.
Nous habitons à Galmaarden.
Merci les pompiers.

Vertaling

Goedendag Le Poilu,

Gisteren heb ik de brandweer nodig gehad, want een kortsluiting, die een brand in het naburige huis heeft veroorzaakt, heeft een stuk van het dak van het huis waarin ik met mijn vriend, mijn honden en katten leef vernietigt. Ik vertel u niet de schrik die wij gehad hebben. De brandweerlieden van Geraardsbergen zijn geweldig geweest en dank zij hen, kon vele schade (en zelfs leven’s) gespaard worden. Ik bewonderde al de brandweerlieden met heel mijn hart maar vandaag trek ik zeer laag mijn hoed af voor deze mannen die zo toegewijd werden om ons te helpen, wij, het kleine volk. Ze zijn geweldig geweest en vanochtend hebben wij hun een kleine bedanking mail verzonden. Ik zou u eveneens erop willen wijzen dat er een geweldige wederzijdse hulp plaats vond, van iedereen van ons buren, in samenwerking met de brandweerlieden, in 10 minuten waren de meubels van de twee huizen op de stoep tegenover ons huizen. Ik zou zo iets willen doen om ze te bedanken, alsmede degenen van Enghien die zich bij hen hebben aangesloten. Het zou echt aardig van uw kant zijn, een lofrede op uw blog te zetten voor hen,  om hun te verklaren aan welk punt mijn vriend en ik ze bedanken.

Het was een echte ontroering van de Nederlandstalige en Franstalige brandweerlieden te zien, zoals de buren deze solidariteit keten vormen om ons te hulp te komen. Mooie les van burgerzin.

Wij wonen in Galmaarden.

Bedankt aan de brandweerlieden

20:18 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08/03/2009

Grenouille / Kikker

 gre15

Un soir, sur le chemin de retour d’une promenade avec notre Snoopy, je marche sur quelque chose de mou. Je pensais avoir mis mon pied dans une m…. Heureusement que je n’y ai pas mis tout le poids de mon corps, car il s’agissait d’une grenouille. La pauvre était couchée sur le dos et gesticulait les pattes arrière, je la croyais condamnée. Dans un sursaut, elle s’est soudainement redressée, je l’ai attrapé et suis rentré à la maison pour voir si elle n’avait rien. A peine déposée dans l’évier, elle a commencé à faire des bonds dans tous les sens, elle avait à première vue rien de cassé ou d’écrasé. Notre voisin d’en face aillant un petit étang, nous l’y avons déposé, car je pense que c’était là sa destination. Le lendemain, dans notre journal de la région, un article disait « Prenez garde où vous mettez les pieds, c’est la période de traversée des grenouilles » Depuis, je me promène également en rue à 4 pattes avec mon chien, mais sans collier, d’ailleurs comme poilu, je passe heureusement inaperçu, juste le temps de laisser passer cette période de mutation. Le principal étant que la petite sauteuse n’avait rien.

 

Een avond, bij de terugkeer van een wandeling met onze Snoopy, stamp ik op iets zacht, ik dacht dat mijn voet in een st…. terechtkwam. Gelukkig, was het niet met mijn geheel gewicht, want het ging om een kikker. Het arm beestje lag op de rug en gesticuleerde de achterste poten, ik geloofde het verloren. In een plotselinge schok, heeft ze zich plotseling hersteld, ik heb ze betrapt en ermee in huis binnengekomen om te zien of zij niets had. Pas neergezet in de gootsteen, is zij beginnen te springen in alle richtingen, op eerste zicht, had ze niks gebroken of verpletterd. Onze buur van tegenover is in bezit van een kleine vijver, we hebben ze daar neergezet, want ik geloof dat haar bestemming daar was. De volgende dag, in onze steekkrant, zei een artikel „Kijkt uit waar je de voeten neerzet, het is de overtocht periode van de kikkers“ sindsdien loop ik ook in straat op 4 poten zoals mijn hond, maar zonder ketting, trouwens als behaard, ga ik gelukkig onopgemerkt, net de tijd om deze overplaatsingsperiode te laten voorbijgaan. De hoofdzaak is aangezien, dat de kleine springer niets had.

Clic photo/fotoGrenouille

16:03 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

03/03/2009

Retour / Terug

 Poilu pense CR

Me voila de retour, merci à ceux qui se sont à nouveau inquiétés de mon absence sur le blog. J’ai simplement pris quelques jours de repos et là ou j’étais, je n’avais pas accès à l’Internet.

Hier ben ik terug, bedankt aan degenen die zich opnieuw ongerust hebben gemaakt over mijn afwezigheid op de blog. Ik heb alleen maar enkele rustdagen in beslag genomen en waar ik was, had ik geen toegang tot Internet.

00:56 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

Ascenseur et poubelle / Lift en vuilnisbak

 Poubelle Lift

Trouvée par hasard sur Internet, cette image me rappelle une intervention du début de ma carrière. Nous étions appelés pour une personne coincée dans un ascenseur, cela se situait entre deux étages. En effet, à notre arrivée, une dame avait le bras coincé, écrasé contre la paroi du fond par une poubelle. C’était la concierge du bâtiment qui descendait un bac vide à la cave, bac dont le bord inférieur qui frottait contre la paroi dé filante, s’est soudainement calé, soulevant la poubelle à la verticale pour finalement coincé le bras et bloquer ainsi l’ascenseur. La pauvre hurlait de douleur, et pire quand essayait de la dégager, le membre était déjà bien gris bleu. Pour finir, nous avons scié une partie du bac, une ambulance l’a conduite d’urgence à l’hosto, mais quand à savoir ce qui est advenu de son bras, je ne l’ai jamais su. Ce post est l’occasion de vous faire part d’une prévention et de vous dire que, quand vous prenez un lift avec beaucoup de bagages ou autres accessoires encombrants, surtout en descendant les étages, faites le en plusieurs fois s’il le faut, car ce genre d’accident n’arrive pas qu’aux autres.

Per toeval op Internet gevonden, dit beeld herhaalt me een tussenkomst van in het begin van mijn loopbaan. Wij werden gevraagd voor een persoon geklemd in een lift, ze bevond zich tussen twee verdiepingen. Immers bij onze aankomst, had een dame haar arm verpletterd tegen de wand van de bodem door een vuilnisbak. Het was de huisbewaarder van het gebouw dat een lege bak beneden naar de kelder voerde met de lift, bak waarvan de onderste kant tegen de defilerende wand wreef, plotseling optilde de vuilnisbak om tenslotte haar arm tegen de wand te verpletteren en aldus het blokkeren van de lift. De dame brulde van de pijn, en nog meer wanneer men probeerde ze vrij te maken, de arm was zeer grijs blauw van kleur. Ten slotte, hebben wij een deel van de vuilbak gezaagd, een ziekenwagen heeft haar dan dringend naar de spoedgevallen vervoerd, maar wat er namelijk met haar arm gebeurd is, heb ik nooit geweten. Dit post is de gelegenheid om u van een preventie in kennis te stellen en om u te zeggen dat, wanneer u een lift met vele bagage’s of andere lastige toebehoren, vooral met de verdiepingen naar beneden te gaan, doe het in verschillende keren als het nodig is, want dit soort ongeval behoort niet alleen bij anderen.

00:51 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

04/02/2009

HELP

 Helplepoilu

 

Qui peut l’aider ? – Wie kan haar helpen ?

Voici le texte reçu de cette personne.

Je suis la petite fille d'un ancien sapeur pompier de Bruxelles : ISIDORE BOLLU
Je suis à la recherche d'anciennes photographies de lui.
Je pense qu'il a du être à la caserne dans les années 50.
Je vous remercie d'avance.
Chantal Vanderveken

Ziehier ontvangen tekst van deze persoon.

Ik ben het klein dochter van de vroegere brandweerman van Brussel: ISIDORE BOLLU

Ik ben op zoek van oude foto's van hem.

Ik geloof dat hij in de kazerne werkte in de jaren 50 heeft.

Ik bedank u van tevoren.

Chantal Vanderveken

Si vous avez des documents, des anecdotes, des photos  concernant Isidore contactez moi par l’émail du blog, nous en feront des photocopies et nous les communiquerons à la petite fille d’Isidore.

Merci.

Als u documenten, anekdotes, of foto's betreffende Isidore hebt, neemt contact op met mij via het e-mail van de blog, wij zullen er fotokopieën van maken en aan het klein dochter van Isidore communiceren.

Bedankt.

23:52 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |