13/04/2007

Dizze promenade - Dizze wandel

Dizzephareguide

Le Dizze nous fait rêver avec ses nombreuses et belles promenades, mais attention quand il nous emmène far away, ça peut cacher des surprises. Cliquez sur l’image pour voir.

Dizze laat ons dromen met zijn talrijke en mooie wandelingen, maar aandacht, wanneer hij ons far away brengt, kan dat verrassingen verbergen. Klik op het beeld om te zien.

18:37 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

12/04/2007

 

Vendredi 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joyeux vendredi 13 à tous et beaucoup de chance aux jeux. Een prettig vrijdag 13 aan iedereen en veel geluk met de spelen.

 

23:45 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

10/04/2007

Ou est - Waar is Félix?

Félix

 

 

 

Cliquez pour agrandir – Klik voor groter

 

Notre Félix, à l’époque, le plus vieux pompier de Bruxelles à 65 ans, nous a quitté pour une retraite méritée vers la fin de l’année passée. Mais, nous n’avons plus de ses nouvelles, pourtant sa bénédiction nous manque tellement.

Onze Félix, toentertijd, de oudste brandweerman van Brussel aan 65 jaar oud, heeft ons verlaten voor een verdiend pensioen rond het einde van vorig jaar. Maar wij hebben geen nieuws meer van hem, en nochtans missen wij zo zijn zegen.

18:21 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

Plongeurs - Duikers

Les plongeurs

 

Cliquez pour agrandir – Klik voor groter

 

 

 

Beeld vertaling.

1. Wat was het, dat dingen?

2. K’weet niet, ik heb eraan getrokken en het is verdwenen, kom, we gaan terug naar de kazerne.

 

Certains disent que les plongeurs sont bien à l’aise vu les rares interventions qu’ils ont à effectuer sur une année. C’est peut être vrai, mais je préférais sortir 10 à 20 fois par garde s’il le fallait, que de plonger 1 fois tous les 6 mois dans une eau du canal jonchée de traîtres pièges, polluée et ou on ne voit même pas sa propre main à 10 cm. Alors, chapeau pour les plongeurs, car ils ont du courage et parfois des gags aussi.

Sommige zeggen dat de duikers goed op hun gemak zijn, gezien de zeldzame acties dat zij op een jaar om uit te voeren hebben. Het kan waar zijn, maar ik verkoos liefst10 tot 20 keer per wacht buiten te gaan als het nodig was, dan om 1 keer te duiken alle 6 maanden in t’water van het kanaal dat met verradende strikken is bezaaid, verontreinigd en waar men zelfs zijn eigen hand om de 10 cm niet ziet. Wel, proficiat voor de duikers, want zij hebben moed en soms gag’s ook.

18:09 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Suite et fin de ma petite collection matrices illustrations– Vervolg en einde van mijn kleine verzameling illustraties matrijzen.

Suite post du 29/03/2007, 15 dernières matrices illustrations.

Vervolg post van 29/03/2007, 15 laatste illustraties matrijzen.

Cliquer sur les images pour agrandir.

Klik op de beelden voor groter.

Plaque 49Plaque 50Plaque 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque 52Plaque 53Plaque 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque 55Plaque 56Plaque 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque 58Plaque 59Plaque 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque 61Plaque 62Plaque 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SERIE - EINDE VAN DE REEKS

17:48 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

 

charlie-farstripes clic to see
 

Ajout d’un blog Néerlandophone à droite sur ma page, c’est un de mes fidèles visiteurs, un collègue et ami de Lennik. Ses pages contiennent de belles photos d’interventions et divers reportages, ça vaut le détour.

Toevoegsel van een Nederlandstalig blog aan de rechterkant op mijn bladzijde, het is een van mijn trouwe bezoekers, een collega en vriend van Lennik. Zijn bladzijden bevatten mooie foto's van tussenkomsten en verschillende verslagen, de omweg is de moeite waard.

17:34 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

08/04/2007

90.000

90.000
 

Comme prévu, tous les 5.000 au compteur (qui est arrivé très vite à 90.000) je vous adresse mes remerciements pour vos visites. Mais qui êtes vous exactement en dehors de ceux que je connais, même si vous me donnez que votre pseudo ou vos initiales, je serais ravi de vous connaître, laissez moi un mot dans les commentaires et si vous avez un blog ou autre, inscrivez moi l’adresse que je puisse vous visiter aussi. Encore merci.

Zoals voorzien alle 5.000 aan de teller (die zeer snel tot 90.000 is gekomen) richt ik u mijn dank voor uw bezoeken. Maar wie bent u precies buiten degenen die ik ken, zelfs als u me alleen uw pseudo of uw initialen geeft, zou ik verrukt zijn van u te kennen, laat mij een woord in de commentaren en als u een blog hebt of ander, schrijft het adres in zodat ik u ook kan bezoeken. Nog is bedankt.

10:41 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (11) |  Facebook |