30/06/2009

Retour - Terugkeer

Me voila de retour, que cela fait du bien ces quelques jours de vacances à la côte. 001Un seul après midi quelques gouttes de pluie, pour le reste du séjour, que du soleil.

 

 

 

 

 

Dégustant une bonne boisson fraîche à une terrasse, nous avons eu la visite surprise de quelques moineaux. 002Pas peur du tout, ils venaient manger les petits biscuits salés qui étaient déposés avec nos boissons sur la table.003

Hier ben ik terug, dat doet echt goed, enkele vakantie dagen aan de kust. Slechts een namiddag enkele regendruppels, voor de rest van het verblijf, alleen zon.

Proevend een goede verse drank op een terras, hebben wij het verraste bezoek gehad van enkele mussen. Zonder een beetje angst, kwamen zij de kleine gezouten koekjes eten die met onze drank op de tafel gediend waren.

23:55 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

Snoopy's holiday

Et Snoppy dans tout ça ? Pour notre ami et ses 14 ans, le chemin de +/- 1km vers la plage (ou les chiens sont admis) et la chaleur étaient épuisant. 004Bin oui, grâce aux maîtres qui laissent traîner le trop plein de nos compagnons à 4 pattes, les plages sont interdites aux toutous du 15 mai au 15 septembre, nous obligeant à aller plus loin. Si ce serait moi qui décide, il n’y aurait pas d’interdiction, mais pour le maître indélicat qui se ferait attraper, une amende bien salée et l’obligation de ramasser toutes les mer… le long de la digue en question (sans sacs ni gants, pas de pitié)

005La petite bronzette au soleil.

 

 

 

 

 

 

Et quand il en a ras le bol fin de journée, il s’éloigne de nous pour faire comprendre qu’il veut rentrer à l’appart…

 

006

 

 

 

 

 

 

 

…ou il peut enfin retrouver ce que tout vieux pantouflard adore, les 4 fers et le reste en l’air dans son petit plumart.007

En onze Snoppy dan? Voor onze vriend en zijn 14 jaar waren de weg van +/- 1km naar het strand (waar de honden toegelaten zijn) en de hitte uitputtend. Wel ja, dank zij de meesters die de te vol van onze metgezellen met 4 poten laten liggen, zijn de stranden verboden aan woufkes van 15 mei tot 15 september, het verplicht ons dus om verder te gaan. Als ik het moest zijn dat besluit, zou er geen verbod bestaan, maar voor de onkiese meester die zich zou laten pakken, een zware boete en de verplichting om al de str….jes bijeen te brengen, langs de dijk in kwestie (zonder zakken noch handschoenen, geen genade)

Kleine bronzette in de zon.

En wanneer hij het beu is eind van de dag, verwijdert hij zich van ons om te laten begrijpen dat hij naar appart wilt terugkeren…

…waar hij eindelijk zoals iedere oude raker lief heeft, zijn bedje kan terugvinden, de 4 poten en de rest in de lucht in zijn kleine plumart.

23:53 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Old man adventure

Encore une de mes aventures de pensionné. Cela c’est passé hier chez mon voisin, il avait décidé de faire abattre un très grand sapin qui lui masquait trop la lumière dans sa maison. Un bûcheron est donc venu procéder à la besogne et commence d’abord à couper  les branches tout le long des deux troncs (photo 1)P6290582. Soudain, son aide crie d’arrêter sa scie à chaîne, car il y a deux jeunes oiseaux dans les branches tombées au sol. Ni mon voisin, ni moi-même savions qu’il y avait un nid dans l’arbre, il s’agissait de 2 jeunes pigeons. J’étais là pour faire des photos et après avoir demandé aux hommes de fouiller les branches avant de les jeter dans leur grand broyeur, j’ai récupéré les 2 malheureux déménagés de force, mais que faire avec ? Pas question de les remettre dans un arbre de mon jardin, car ils ne sont pas assez haut et les chats errants y ont déjà fait du dégât et des victimes auparavant. Je téléphone à mon vétérinaire pour savoir si lui peut les prendre, négatif me dit il, il faut les porter dans un refuge pour oiseaux. Je cherche donc sur Internet et en découvre 2, un refuge près de Gand et ouf, un autre plus près à La Hulpe le Birds Bay a.s.b.l. Je téléphone donc au refuge (4 et 5) P6290625P6290627ou on me dit que je dois les apporter, car ils ne viennent pas les chercher. Je met mon GPS en charge et me décide à les conduire en fin d’après midi, pour leurs éviter la chaleur dans la voiture, c’est ouvert jusqu’à 20hrs, le dépôt est possible après, mais personne n’y est directement présent pour s’en occuper. Revenons à nos 2 bébés, nous les avions déposés côte à côte dans un nid trouvé un jour sous un arbre de notre jardin. Le refuge nous avait conseillé de leur donner à boire, mais comment faire ? Une petite seringue avec au bout un petit tuyau a fait l’affaire, goutte à goutte, ils ont fini par ouvrir leur bec pour s’abreuver et croyez moi, ils avaient soif (2)P6290616. Vers 18hr00, en passant par le bien connu carrefour LéonardP6290624 (3), je les ai conduit au refuge ou les bénévoles s’en sont occuper immédiatement. J’avais un peu mal au cœur de m’en séparer, ils étaient si mignons. P6290623Et puis, s’ils m’auraient appelé papa, imaginez vous, le Poilu avec des plumes. Je suis rassuré, ils sont dans de bonnes mains, j’ai téléphoné aujourd’hui pour prendre de leurs nouvelles, ils vont très bien, avec en plus la garantie de ses formidables bénévole, qu’ils ont 100% de chance de survie, que nous avons bien fait de ne pas les remettre au jardin. Retraité peut être, mais je ne m’ennuie pas, en plus, le sauvetage fait encore partie de ma nouvelle vie, un chien, un chat, une grenouille et maintenant 2 pigeons. Qui sera le prochain ? Un Yéti bien poilu peut être…

Nog een van mijn gepensioneerde avonturen. Het is gisteren bij mijn buur voorbijgegaan, hij had besloten om een zeer grote den te laten wegnemen die hem te veel licht in zijn huis verbergde. Een houthakker is dus voor het werk gekomen en eerst begon hij de takken te snijden om de beide stammen bloot te maken (foto 1). Plotseling schreeuwt zijn hulpster om zijn kettingzaag stil te leggen, want er zijn twee jonge vogels in de takken die op de grond gevallen zijn. Noch wisten mijn buur, noch ikzelf dat er een nest in de boom was, het ging om 2 jonge duiven. Ik was daar om foto's te maken en na aan de mannen gevraagd te hebben om de takken uit te zoeken alvorens ze die in hun grote maaimachine te werpen, heb ik de 2 ongelukkig verhuisde overgenomen, maar wat doen ermee? Geen spraak om ze te overhandigen in een boom van mijn tuin, want die zijn niet hoog genoeg en de zwerfkatten hebben er al schade en slachtoffers gemaakt. Ik telefoneer aan mijn dierenarts om te weten als hij ze kan nemen, negatief antwoord, men moet ze naar een schuilplaats voor vogels dragen. Ik zoek op Internet en ontdek er 2, een schuilplaats dichtbij Gent en ouf, een ander dichterbij in La Hulpe Birds Bay VZW. Ik telefoneer naar de schuilplaats (4 en 5) waar ze me zeggen dat ik ze zelf moet brengen, want afhalen doen ze niet. Ik zet mijn GPS op en besluit om ze te leiden einde van de namiddag, voor hen de hitte in de auto te vermijden, het is open tot 20hrs, het deponeren is erna nog mogelijk, maar niemand is er direct aanwezig om ze te behandelen. Laat ons aan onze 2 baby’s terug komen, wij hebben ze naast elkaar neergezet in een nest dat we is gevonden hadden onder een boom van onze tuin. De schuilplaats had ons aangeraden om hun drinken te geven, maar hoe? Een kleine spuit met aan het einde een klein buisje was de oplossing, druppel per druppel, zijn ze begonnen hun snavel te openen om te drinken en geloof me, zij hadden dorst (2). Rond 18U00, door via het bekende kruispunt Leonard te gaan(3), heb ik ze tot de schuilplaats geleid waar de vrijwilligers ze onmiddellijk hebben behandeld. Ik had een beetje hartpijn van me ervan te scheiden, zij waren zo knap. En vervolgens, als zij me papa zouden genoemd hebben, denkt is na, Le Poilu met pluimen. Ik ben gerustgesteld, zij zijn in goede handen, ik heb vandaag getelefoneerd om nieuws te nemen, ze gaan zeer goed, met de garantie van die geweldige vrijwilliger’s, dat zij 100% overlevingskans hebben, dat we de goede beslissing genomen hebben. Gepensioneerde ben ik zeker, maar ik verveel me niet, bovendien, reddingen maken nog deel van mijn nieuw leven, een hond, een kat, een kikker en nu die 2 duiven. Wie zal de volgende zijn? Een zeer behaarde Yeti misschien…

23:51 Écrit par Le Poilu dans Général - Algemeen | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

19/06/2009

Update

 homgazet

Mise à jour du blog prévue fin de ce mois.

Voorziene update van de blog eind van deze maand.

23:02 Écrit par Le Poilu dans Infos | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

Journaux découpés - Uitgeknipte gazetten

 

Rubrique : Découpes journaux 5.

 

Rubriek: Uitgeknipte gazetten 5.

Sport 12Sport 17Sport 19

 

 

A SUIVRE - WORD VERVOLGD

 

Si vous avez raté les précédents et le texte explicatif (1), cliquez sur Découpes journaux dans la liste de catégories à droite du blog.

Als je de vorige en de uitleg tekst (1) gemist hebt klik op Uitgeknipte gazetten in de categorieën lijst aan de rechterkant van de blog.

 

13/06/2009

Bonne fête papa - Prettig feest papa

Ce dimanche 14 juin, nous rendons hommage le temps d’une journée à tous les papas. Pour ceux et celles qui ont encore la chance, c’est une magnifique occasion de montrer une nouvelle fois à l’auteur de nos jours l’affection que l’on éprouve pour lui et de lui redire combien son exemple nous fut profitable sur tous les plans. Mais il y a aussi et c’est mon cas, ces pères que le destin nous a enlevé trop tôt, ils nous manquent 365 jours sur 365. Cette absence ne nous empêchera pas de les fêter et de raviver tous les souvenirs.

L’amour d’un père est le plus grand trésor que l’on possède. Profitons en, car la vie le confirme que lorsque celui-ci est parti.

Bonne fête a tous les papas.

 Fête papa

Deze zondag 14 juni, brengen wij de tijd van een dag hulde aan al de papa’s. Voor degenen die het geluk nog hebben, is het een prachtige gelegenheid om aan de opsteller van onze dagen de genegenheid nog is te tonen die men voor hem beproeft en hem te herhalen hoeveel zijn voorbeeld ons voordelig was op alle plannen. Maar er zijn ook en het is mijn geval, de vaders dat het lot ons te vroeg heeft weggenomen, we missen ze 365 dagen op 365. Deze afwezigheid zal ons niet verhinderen om ze te vieren en om alle herinneringen levendig te maken.

De liefde van een vader is de grootste schat die men bezit. Laat ons ervan profiteren, want het leven bevestigt het wanneer hij vertrokken is.

Prettig feest aan al de papa’s.

18:42 Écrit par Le Poilu dans Remember | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

04/06/2009

Dimanche - Zondag

Votezbrv

Plus que quelques jours pour aller voter. Dans ma région, c’est le vote électronique, peut être plus facile pour ceux qui ont été désignés, la plupart contre leur goût, pour passer ce dimanche à ne plus devoir trier les bulletins papier. Mais, comme tout électeur dans ce cas, je n’aurai aucune preuve que mon vote aura bien été à ceux de mon choix, de ce fait, j’ai un manque de confiance total en cette machine, pour moi, c’est voter à l’aveuglette. Dans notre entourage, tout le monde se plaint de nos ministres et veut du changement, mais bizarre, c’est toujours les mêmes qui reviennent, dans des fonctions différentes, vous trouvez cela normal???

 Voter

Nog enkele dagen om te gaan stemmen. In mijn gebied, is het de elektronische stemming, misschien gemakkelijker voor degenen die deze zondag aangewezen zijn voor de taak, in merendeel tegen hun smaak, om de papieren niet meer te moeten sorteren. Maar zoals iedere kiezer in dit geval, zal ik geen enkel bewijs hebben dat mijn stemming goed aan die van mijn keus zal terechtkomen, daarom, ik heb een totaal vertrouwen gebrek in deze machine, voor mij, is het blindelings stemmen. In onze omgeving, beklaagt iedereen zich over onze ministers en wil verandering, maar vreemd, het zijn altijd dezelfden die terugkomen, in verschillende functies, vindt u dat normaal???

16:42 Écrit par Le Poilu dans Coups de gueule | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |